«« bergjord.com


Variasjoner over Gisketjern (2015)
UV-blekk på MDF-plater, 28 deler i varierande storleik
Kunstprosjekt til Sandnes videregående Skole

Refleksjonar i tjernet i friområdet tilknytta skolen, fotografert i motlys ein vindstille kveld. Nyfikne ender som kom symjande lagde krusningar og mørke silhuettar reflektert i vannflata.

På avstand kan bileta oppfattas som abstrakte, men på nært hald kan ein sjå detaljer som lauv, fjør og støvpartiklar flyte i vasskorpa.

Ved å lage bilete som balanserer mellom eit abstrakt formspråk og noko gjenkjennbart frå skolens nærmiljø, er min intensjon at prosjektet kan opne opp for ein dialog mellom skolens brukarar om kva ein ser og korleis ein ser på ting.

Skolebygget vart reist i 1971. I 2015 vart det totalrenovert og utvida med eit tilbygg. Kunstprosjektet er plassert 17 forskjellige stader i nybygget og den renoverte fløyen.Variations on Gisketjern lake (2015)
UV-ink on MDF boards, 28 pieces in varying sizes
Public art at Sandnes High School

Reflections in a small lake located near the school, shot under backlight conditions on a calm evening. Approaching ducks created ripples and their dark silhouettes were reflected in the water.

From a distance, the images can be perceived as abstract, but up close you can see details like leaves, feathers and dust particles on the water surface.

By creating pictures between abstract idioms and something recognizable from the surroundings, my intention is that the project could open up for a dialogue between the users of the school; what does one see and how does one look at things.

The school building was erected in 1971. In 2015 it was completely renovated and expanded with a new building. The art project is located 17 different places, both in the new building and the renovated wing.


til toppen av siden / to the top of the page


«« til indeks / to index


© Geir Egil Bergjord / BONO 2015/2016